หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
 
 
ในเขตตำบลหนองสรวง มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๑ แห่ง
 
     
 
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกถนนภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล
 
 
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน ๑๘ แห่ง
 
ปั๊มหลอด จำนวน แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
 
           
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน แห่ง
 
หอกระจายข่าว จำนวน ๑๑ แห่ง
 
วิทยุชุมชน จำนวน แห่ง
 
อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน แห่ง