หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
     
     
 
     
 
จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปรับปรุง ด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน คลอง ท่อระบายน้ำ เป็นต้น
 
ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน โดยให้สอดคล้อง งกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้
 
 
     
     
 
     
 
พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์การค้า การบริการต่าง ๆ สนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพา ตนเอง จัดตั้ง และพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิด เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส
 
 
     
     
 
     
 
พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีตลอดจนการสังคม สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรมปัญหาความยากจน ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน
 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
พัฒนาสวนสาธารณะ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์กีฬา
 
ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และอุดหนุนงบประมาณอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน