หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง


นายสุวิชา มาลินันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
 
 


นางสาวรัชนี ชัยเพ็ชร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุรภา แก้วแพงพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายศุภวัฒน์ นามแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวกัญญาวีณ์ แช่มภักดี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสิริมนต์ สุลักษณะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข