หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง


นายสายชล สวัสดีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุรภา แก้วแพงพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวแก้วใจ ธนวิไลพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวชุติมา บุญรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 036-277-050


นายเฉลิมชัย สุทธากร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข