หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


นายสายชล สวัสดีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 089-258-7955
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุรภา แก้วแพงพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-277-050


นางสาวณัฎฐ์นรีย์ ศิลมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-277-050


นายอินทรโชติ ศริพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-798-2987


นางสุริยาพร อัคครินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 036-277-050


นางสุริยาพร อัคครินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 036-277-050