หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
   
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในลักษณะเครือญาติเรียงกัน มีทางคมนาคมที่สะดวกสามารถไปมาหาสู่กันได้ และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบลมากขึ้น ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก นับถือศาสนาพุทธมีการทำบุญใส่บาตรในวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการเวียนเทียน และประกอบ พิธีการทางพระพุทธศาสนา
   
 
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบลหนองสรวง ๒ แห่ง ได้แก่
 
สถานีอนามัยหนองสรวง ตั้งอยู่หมู่ที่
 
สถานีอนามัยหนองช่างเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
         
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองสรวง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
 
วัดหนองสรวง ตั้งอยู่หมู่ที่
 
วัดบ้านลำ ตั้งอยู่หมู่ที่
 
วัดสหกรณ์รังสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่
 
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๔๖ คน
 
รถกระเช้า จำนวน ๑ คัน
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มีหน่วยงานให้บริการ ด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง แบ่งเป็น
  สังกัดสปช. จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดหนองสรวง
 
โรงเรียนวัดบ้านลำ
 
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
  โรงเรียนเอกชน จำนวน ๑ แห่ง คือ
 
โรงเรียนบำรุงปัญญา