หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม ในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
 
ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๒๐ เส้น ระยะทาง ๑๙.๒ กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง จำนวน ๓๐ เส้น ระยะทาง ๑๘.๕ กิโลเมตร
 
           
 
บึงหนองโพธิ์ หมู่ที่  
 
บึงหนองโสน หมู่ที่  
 
บึงหนองรี หมู่ที่  
 
บึงหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่  
 
 
           
 
ประปาบ่อบาดาล จำนวน ๑๑ แห่ง
 
ประปา(กรมอนามัย) จำนวน แห่ง
 
บ่อน้ำดื่ม จำนวน ๑๐ แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน แห่ง
 
คลองส่งน้ำ จำนวน แห่ง