หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


 
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566        
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง นำโดยนายสมพิศ รามพิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนิน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ระหว่างวัดบ้านลำ, วัดสหกรณ์รังสรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร), โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันและพัฒนาวัด ศาสนสถาน
และสถานศึกษา โดยใช้กลไก 3-5-7-9 ประกอบด้วย
๓ พันธกิจ
๑)พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ
๒) พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
๓) พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือวัดสวยด้วยความสุขและ การสร้างวัดในใจคน
5ส เครื่องมือสู่ วัดสวยด้วยความสุข เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยแนวทาง 5ส
1) ส1 สะสาง
2) ส2 สะดวก
3) ส3 สะอาด
4) ส4 สร้างมาตรฐาน
5) ส5 สร้างวินัย
๗ ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานสู่วัดด้วยวิธี 5ส
๑) จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส เพื่อดำเนินงาน
๒) ประกาศนโยบายโดยการจัดทำป้ายประกาศเจตนารมณ์ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
๓) อบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและ
    ประชาชนในพื้นที่
๔) สำรวจพื้นที่ด้วยคณะทำงานและมอบหมายพื้นที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์จุดเด่น/  
    จุดที่ควรปรับปรุง
๕) จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการปรับปรุงพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด/วิเคราะห์พื้นที่
     เพื่อกำหนดแนวทาง
๖) พิธีเปิด (Kick off) การทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยความ
    ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่
๗) ตรวจประเมินพื้นที่และสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
9 พื้นที่ภายในวัด แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส สู่ วัดสร้างสุข
1) ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัด
2) การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ
3) การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก - จ่าย สิ่งของ
4) ห้องน้ำ แยกห้องน้ำระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
5) การจัดการขยะ กำหนดที่ตั้งของถังใส่ขยะ และมีการคัดแยกขยะ
6) สภาพแวดล้อมทั่วไป จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย
7) ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ชำรุดเสียหาย
8) โรงครัว สะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดการเศษอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
9) อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ระยะเวลาความร่วมมือ
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามฯ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) ภาคีความร่วมมืออาจตกลงกันเป็นหนังสือเพื่อยุติหรือขยายระยะเวลาความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงนี้โดยความเห็นชอบของภาคีความร่วมมือทุกฝ่าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 09.23 น. โดย คุณ นุศรา เอกศิริ

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/27

ลำดับภาพที่ 2/27

ลำดับภาพที่ 3/27

ลำดับภาพที่ 4/27

ลำดับภาพที่ 5/27

ลำดับภาพที่ 6/27

ลำดับภาพที่ 7/27

ลำดับภาพที่ 8/27

ลำดับภาพที่ 9/27

ลำดับภาพที่ 10/27

ลำดับภาพที่ 11/27

ลำดับภาพที่ 12/27

ลำดับภาพที่ 13/27

ลำดับภาพที่ 14/27

ลำดับภาพที่ 15/27

ลำดับภาพที่ 16/27

ลำดับภาพที่ 17/27

ลำดับภาพที่ 18/27

ลำดับภาพที่ 19/27

ลำดับภาพที่ 20/27

ลำดับภาพที่ 21/27

ลำดับภาพที่ 22/27

ลำดับภาพที่ 23/27

ลำดับภาพที่ 24/27

ลำดับภาพที่ 25/27

ลำดับภาพที่ 26/27

ลำดับภาพที่ 27/27
<<
>>
X