หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  
 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสมพิศ รามพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง    
ได้ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อแจ้งแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงเป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน
มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ก้าวไปสู่องค์กรที่
ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 18.23 น. โดย คุณ กัญญาวีณ์ แช่มภักดี

ผู้เข้าชม 40 ท่าน