หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


นายสมพงษ์ ลิ่มศร
ประธานสภา อบต.หนองสรวง
 


นายสมชาติ ไม้แดง
รองประธานสภา อบต.หนองสรวง


นายมานะ ปันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
 
 


นายมานะ ปันตา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสมพงษ์ กันยายน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสมศักดิ์ ทับทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสังวาลย์ สนธิกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสมนึก บุญชูแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายบุญชู บุญศรีพิรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสมพิศ รามพิชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางสำราญ หมีบังเกิด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นางบุญสม ศรีแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6