หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


นายพรชัย แย้มพลอย
กำนัน
 
 


นายสัมฤทธิ์ แย้มเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑


นายสำรวม ศรีบุญจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒


นายวีระ ศรีแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓


นายสรุพล ศาสตร์ทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔


นางสำรวย จั่นเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕


นายวิเชียร เกตุเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗


นายศุภาศักดิ์ ตระกูลบุญมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘


นายสัมฤทธิ์ รุ่งรำพรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙


นายจีรศักดิ์ สุขสบาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐