หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


นายพรชัย แย้มพลอย
กำนัน
 
 


นายสมทรง อ่วมคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑


นายอัฆเดช ทรัพย์สมบัติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒


นายวีระ ศรีแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓


นายสรุพล ศาสตร์ทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔


นายสมบูรณ์ รามพิชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕


นายสำราญ เกตุเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗


นางสาวกันกณิษฐ์ บุญมีธรรม์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘


นางญาณาทิพ ธนาโชคอมรเดชา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙


นางสาวภานุภาศ สุขไพศาล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐