หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/o... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/b... https://www.nong-suang.go.th/s... https://www.nong-suang.go.th/s... https://www.nong-suang.go.th/s... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารสูงสุด/รองผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผูู้้บริหารสูงสุด/รองผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการ
และข้อมูลชื่อสุกล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/p... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/p... https://www.nong-suang.go.th/p... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/c... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
ติดต่อ อบต.หนองสรวง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/l... https://www.localthai.org/st/d... https://www.localthai.org/st/d... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ ระเบียบ
พรบ./พรก.
ระเบียบจัดตั้งอบต. พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน
ระเบีียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/n... https://www.nong-suang.go.th/n... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลหนองสรวง ประจำปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nong-suang.go.th/h... อบต.หนองสรวง อำเภอวิหารแดง จัง... https://www.nong-suang.go.th/w... หน้าแรกของเว็บไซต์ มี Facebook อบต.หนองสรวง  จ.สระบุรี
อยู่ด้านขวาของเว็บไซต์ มี Facebook อบต.หนองสรวง จ.สระบุรี เลือก Messenge
มีกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.facebook.com/peopl... หน้าแรกของเว็บไซต์ จะมีหัวข้อ Face book อบต.
อยู่ด้านขวาของเว็บไซต์ Facebook อบต.หนองสรวง จ.สระบุรี
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nong-suang.go.th/h... https://www.nong-suang.go.th/p... https://www.nong-suang.go.th/p... หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5