หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๑,๕๕๓ ครัวเรือน จำนวน ๔,๘๕๕ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๒,๔๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๘
 
หญิง จำนวน ๒,๔๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๒
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๐๐ คน/ตารางกิโลเมตร
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอวิหารแดง โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๕๐๐ เมตร และห่างจากตัวจังหวัด ๒๗ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๔.๒๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕,๑๕๕ ไร่
 
 
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายน ฝนตกชุกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคม์ และมกราคม
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือน พฤษภาคม ช่วงเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลำ และตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวิหารแดง และตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเจริญธรรม และตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และ ตำบลหนองจระเข้ และตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 
 
 
 
 
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๗๐
 
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๕
 
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐
 
อื่นๆ (รับราชการ , หัตถกรรม , ประกอบธุรกิจส่วนตัว) คิดเป็นร้อยละ ๕
    รวมทั้งหมด ๑๐๐ %
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านเกาะประดู่ ๑๙๔ ๒๐๑ ๓๙๕ ๑๖๒  
  บ้านหนองรี ๑๒๑ ๑๒๙ ๒๕๐ ๗๙
    บ้านคลองใหม่ ๑๘๙ ๑๘๔ ๓๗๓ ๙๒  
  บ้านหนองสรวง ๓๗๔ ๓๗๒ ๗๔๖ ๒๗๘
    บ้านลำ ๒๓๕ ๒๔๐ ๔๗๕ ๑๔๒  
  บ้านดอน ๑๗๑ ๑๕๘ ๓๒๙ ๗๕
    บ้านหนองช่างเหล็ก ๒๘๒ ๒๗๕ ๕๕๗ ๑๖  
  บ้านป่าบอน ๙๑ ๙๐ ๑๘๑ ๔๙
    บ้านหนองฟ้าเลื่อน ๑๖๑ ๑๕๘ ๓๑๙ ๗๙  
๑๐   บ้านหนองโพธิ์ ๓๔๕ ๓๗๔ ๗๑๙ ๒๖๖
  ๑๑   บ้านวังขร ๒๔๙ ๒๖๒ ๕๑๑ ๑๗๔  
  รวม ๒,๔๑๒ ๒,๔๔๓ ๔,๘ ๑,๕๕๓
 
 
 
  ตำบลหนองสรวง มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองและบึงขนาดใหญ่ที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้น มาใหม่เพื่อนำน้ำไปใช้ประกอบการเกษตร